برای پیگیری ثبت سفارش حتما باید حساب کاربری داشته باشید.

سیس از قسمت حساب کاربری

از قسمت سفارش ها کلیک کرده و سفارش های ثبت شده شما قابل نمایش می باشد.